новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Сделки с чуждестранни и местни лица – основни различия и особености

Чуждестранни лица са всички физически и   юридически лица с постоянно пребиваване или седалище в чужбина, както и   български граждани, които живеят в чужбина повече от шест месеца с   намерение да се установят постоянно там (не се отнася за български   граждани, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава   или на български фирми и организации, както и за членовете на техните   семейства).

   

Местни лица са всички физически и   юридически лица с постоянно местопребиваване или седалище в България,   независимо от гражданството им, както и чужди граждани с постоянно   пребиваване в страната ни. Към тази категория спадат и регистрираните в   страната фирми със 100% чуждо участие (с регистрацията си в нашата   страна те стават български юридически лица).

   

Как тези лица могат да купуват имоти в България?

   

Българското законодателство е уредило режима за придобиване на собственост от чуждестранни и местни лица.

   

Чужденци и чуждестранни юридически лица   могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни   права върху недвижим имот в страната, освен, ако със закон е установено   друго.

   

Местните лица могат да купуват имоти в страната, включително и земеделска земя.