новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Оценка на имот- приложение и подходи при оценяване

Необходимост от оценка на даден имот се   появява най-често при съдебни спорове за делба на недвижимо имущество,   при определяне стойността на обезпечение, при имоти за ипотекиране (при   кредит) от страна на банките, при процесите на приватизация и др.

       

Пазарното оценяване ползва три основни   подхода за остойностяване, като всеки един от тях включва множество   методи за оценка. Изборът на подход и метод се извършва от самия   оценител и зависи от много фактори – вида и характеристиката на   конкретния имот, целта на оценката, наличната пазарна информация и др.

       

Видове подходи:

       

  ·  Разходен   подход   - представлява определяне на всички присъщо необходими разходи   за придобиване на земята и изграждане на сградата и другите подобрения   на терена, с приспадане на амортизациите. Този подход е най-близък до   традиционното мислене.

       

Приходен подход  - основава се на   възможността имотът да генерира доходи във времето и от там да се   определи неговата настояща стойност.

       

  ·  Пазарен   подход  - стойността на имота се получава като се обработи информация   за имотния пазар за предходен период от време и се направят пазарни   сравнения с отчитане на характеристиките на конкретния имот. Този подход   се явява основен.

       

Оценката на един и същи обект за различна цел и нужди може да бъде различна.

       

Когато се оценява един имот за продажба, се търси средната му стойност, съобразена с пазара на имоти.

       

Ако имотът трябва да бъде даден на търг,   се изготвя тръжна оценка. При нея се търси минимална стойност, за да   може в процеса на наддаване да се достигне до максималната цена и да се   постигне баланс между интересите на продавача и купувача.

       

При случаи на застраховка оценителят   оценява ситуацията с оглед на евентуалните щети и средства, които ще   бъдат необходими за възстановяване на имота.

       

Оценката на имот, който ще служи като   гаранция за получен заем или ипотека, се нарича ипотечна оценка.   При   нея се отчита бързата ликвидност и способността имотът да се продаде в   минимални срокове.

       

При  съдебните оценки експерт оценителят трябва да има познания по процесуалното законодателство.

       

Съществуват и оценки за наем, при които   клиентът трябва да получи съвет каква наемна цена ще е подходяща за   дадения имот, съобразно пазара на наемите в момента.

       

Много важна е данъчната оценка, защото   основен източник на приходи на местната власт е данъкът върху   собствеността. Тази оценка служи за база, от която се определя данъчното   облагане на имота.

       

Във връзка с процесите на приватизацията започна да се изготвя и приватизационна оценка на недвижима собственост.

       

Съществува и историческа оценка. Тя е   свързана с извършваната в момента реституция на редица отчуждени   навремето имоти. Някои от тях са били унищожени. Оценителят определя   каква е била стойността на имота, ако все още съществува на пазара. По   този начин бившият собственик ще може да бъде обезщетен подобаващо.

       

Необходимо е оценителят на недвижими имоти   да има строителна, правна и икономическа подготовка, както и да ползва   съвременните компютърно-информационни технологии.

       

Цялата информация, събрана и обработена от   оценителя, не може да бъде разгласявана. Оценителската дейност е   конфиденциална. Резултатите от оценка на даден имот стават собственост   единствено на възложителя.