новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Замяна на жилище – характерни особености и препоръки

С договор за замяна страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права.

   

При замяната се прилагат правилата за   продажбата, като всеки от заменителите се смята за Продавач на това,   което дава, и за Купувач на това, което получава.

   

За да се допусне замяна е необходимо и двете страни да представят доказателства, че са собственици на заменяните имоти.

   

Двете страни по сделката представят пред   Нотариуса обща молба и всички документи, които изисква закона за   конкретния случай: нотариален акт или договор, доказващ правото на   собственост на всеки от имотите, удостоверение за данъчна оценка,   удостоверение за наследници (ако замененият имот е наследствен),   удостоверение за граждански брак (ако имотът е съпружеска имуществена   общност), скица на имота (ако се заменя поземлен имот), декларации за   гражданство и гражданско състояние и за липса на данъчни задължения.

   

Договорът за замяна на недвижими имоти се   изповядва пред Нотариус в района по местонахождението на имотите, обект   на замяна. Нотариалният акт за замяна подлежи на вписване.

   

Таксите по сделката се изчисляват на база по-високата данъчна оценка на един от имотите.

   

Ако имотите, които се заменят, се намират в   районите на различни съдилища, сделката следва да се впише в службите   по вписване на всеки от съответните райони.

   

Изискванията за форма и начин на съставяне   на нотариалния акт за замяна са същите както при договора за продажба   на недвижим имот.