новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български

Правно и счетоводно обслужване


Счетоводни услуги

  Счетоводни  услуги 

 • · Изготвяне  на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан; 
 • · Приемане,  преглед и класифициране на първичните счетоводни документи; 
 • · Обработка  и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен  и бизнес софтуер; 
 • · Възможност  за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка); 
 • · Подготовка  и регистрация на фирмата по ЗДДС; 
 • · Обработване  на касовите и банкови разплащания на клиента; 
 • · Създаване  на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото  законодателство; 
 • · Съставяне  на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици –  при поискване от клиента; 
 • · Обработка  на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни  популярни файлови формати (pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на  информация по електронен път 
 • · Приемане  и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на клиента; 
 • · Съставяне  на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите  амортизации; 
 • · Осчетоводяване  на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци; 
 • · Ежемесечно  подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и  подаването им по електронен път; 
 • · Отчитане  на материалните запаси; 
 • · Следене  на складова наличност; 
 • · Консултации  по счетоводни въпроси; 
 • · Съставяне  на месечни и годишни оборотни ведомости; 
 • · Съставяне  на годишни счетоводни отчети; 
 • · Изготвяне  на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи  се за периоди, през които кантората е била отговорна за счетоводното обслужване  на клиента; 
 • · Подреждане  и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи; 
 • · Изготвяне  на индивидуални справки по образец на клиента.

  Персонал  и труд и работна заплата

 • · Подготовка  на всички документи във връзка с приемане на нов служител; 
 • · Изготвяне  на заповеди за назначаване, длъжностни характеристики; 
 • · Изготвяне  на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания  и прекратяване на трудови правоотношения; 
 • · Регистрация  на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път  в НАП; 
 • · Съставяне  на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци,  информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6),  както и подаването им по електронен път към НАП; 
 • · Изчисляване  на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения; 
 • · Създаване  на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета; 
 • · Приема,  класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и  придружителни писма за НОИ; 
 • · Издаване  на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя,  които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане  и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в  законоустанове­ните срокове, след депозиране на писмено искане от страна на  Доверителя; 
 • · Издаване  и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя; 
 • · Консултации  по трудови-правни и осигурителни казуси. 
 • · Регистрация  на самоосигуряващи се лица; 
 • · Регистриране  на назначените и прекратени трудови договори по Интернет.

  Данъци 

 • · Определяне  размера на данъците по текущите данъчни закони.
 • · Изготвяне  и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации; 
 • · Съставяне  и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета; 
 • · Попълване  и подаване на данъчни декларации; 
 • · Данъчна  защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи,  касаещи проверки и ревизии; 
 • · Данъчни  консултации.

  Годишно приключване 

 • · Съставяне  на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения; 
 • · Съставяне  на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по  електронен път; 
 • · Съставяне  на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП; 
 • · Представяне  на годишните отчети пред законовите им получатели – НАП, НСИ, Търговски  регистър, Министерство на правосъдието и др.
Правни услуги

  В областта на търговското право:

 • · Първоначална откриване на фирма –  регистрация на дружества, ЕТ, клонове, клонове на чуждестранни търговци,  представителства, неперсонифицирани дружества, физически лица - свободни  професии, юридически лица с нестопанска цел; 
 • · Обявяване  на годишни счетоводни отчети в Търговския регистър 
 • · Ликвидация  на търговски дружества 
 • · Изготвяне  на документи за вписване в Търговския регистър на всякакъв вид промени по  партидата на търговците, в това число: промяна на седалище и адрес на управление,  промяна в капитала, промяна в дяловото участие, промяна в  правно-организационната форма, преобразуване, заличаване и др.;

  В областта на административното право: 

 • · Административно обжалване на ДРА,  възразяване на данъчно-ревизионни доклади, възразяване на актове за  установяване на нарушения – по ЗАНН или специални производства; 
 • · Обжалване  на административни актове по АПК; 
 • · Изготвяне  на възражения против УАН по ЗДДС или други данъчни закони; 
 • · Обжалване  на данъчно-ревизионни актове, свързани с прилагане на СИДДО;

  В областта на гражданското право: 

 • · Изготвяне  на многообразна гама от видове договори; 
 • · Проучване на вещно-правни казуси, включително изготвяне на  предварителен договор и съдействие при изповядване на сделка пред нотариус;

  Абонаментно правно обслужване, на цена по договаряне, съобразно извършваната от търговеца дейност и с оглед сложността и  интензивността на правното обслужване.