новини

мин.цена:
макс.цена:
Руский English Български
Какви документи трябва да си приготвите, ако сте продавач на имот?

·   Документ   за собственост  (нотариален акт или договор със силата на нотариален   акт). Той е най-важният и удостоверява правото на собственост върху   недвижимия имот. Без него продавачът не може да докаже това си качество и   Нотариусът няма да изповяда сделката.   

  ·  Документ за самоличност:  лична карта, паспорт.

   

  ·  Данъчна   оценка на имота Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения   за данъчни оценки са валидни до тази дата, а издадените след тази дата -   до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са   платени за цялата година и това изрично е вписано в данъчната оценка, то   тя е валидна до края на текущата година и може да послужи за   осъществяване на сделката

   

  ·  Удостоверение за гражданско състояние.  

   

  ·  Протокол за делба (вписан),  ако е имало делба на имота.

   

  ·  Скица на имота.  

   

  ·  Удостоверение, че имотът не е актуван като общински  (само за сделки с дворно място).  

   

  ·  Удостоверение за наследници.  

   

  ·  Пълномощно, ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката.  

   

  ·  Удостоверение,   че сградата е изградена със строително разрешение по одобрен   архитектурен план. Такъв документ е необходим само при положение, че   след придобиването на имота (дворното място) в него е извършено   строителство (жилищно, стопанско, гараж и др.) и то не е отразено в   нотариалния акт. В практиката се срещат и случаи, когато в документа за   собственост, който е от началото на миналия век, да фигурира само първия   етаж, а в момента сградата е например 5-етажна, монолитна,   с представителен вид.

   

  ·  Други документи според специфичните особености на имота като например: смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, и т.н.